Sản phẩm > Modul > Other
Hình ảnh Tên sản phẩm Mô tả Giá(VND)
FLAT10 Flat cáp 10 sợi 10000
ICSPcap Cáp nạp bread board thí nghiệm chuẩn ICSP cho PIC 10000
SPIcap Cáp nạp bread board thí nghiệm chuẩn SPI cho AVR, AT89Sxxxx 10000
PLCC2DIP44 Adaptor chuyển đổi kiểu chân PLCC44 sang DIP40 30000
SSOP2DIP28 Board chuyển đổi kiểu chân SSOP28 sang DIP28 15000
QFP2DIP32 Board chuyển đổi kiểu chân QFP32 sang PDIP32 15000
QFP2DIP64 Board chuyển đổi kiểu chân QFP64 sang DIP64 15000
TELINE Biến áp giao tiếp đường dây điện thoại 100000
USB cable Cáp USB 20000
USB cable AB Cap USB 15000
BreadBoard Board mạch cắm dây thí nghiệm (không cần hàn) 35000