LED423A

tempa

Module 4 led 2"3 (5x7cm) Anode chung, mắc nối tiếp dùng 74HC595 và ULN2803 làm IC drive. Ứng dụng vào các bộ phận hiển thị, bảng hiển thị chứng khoán, tỷ giá ngân hàng, ... Thích hợp để đấu nối với các vi điều khiển 8051, AVR, PIC. Nguồn nuôi 12VDC. Có nhiều chương trình mẫu điều khiển module này với 8051, AVR, PIC bằng ngôn ngữ C và Assemble.

>> Xem chi tiết

Bảo hành : 01 tháng
Số lượng
Giá (VND)
1-5
350000
6-10
330000
10+
320000

LED212V

tempa

Module 2 led 1"2 (3x4cm) Anode chung, mắc nối tiếp dùng 74HC595 và làm IC drive. Ứng dụng vào các bộ phận hiển thị, bảng hiển thị chứng khoán, tỷ giá ngân hàng, ... Thích hợp để đấu nối với các vi điều khiển 8051, AVR, PIC. Nguồn nuôi 05VDC. Có nhiều chương trình mẫu điều khiển module này với 8051, AVR, PIC bằng ngôn ngữ C và Assemble.

>> Xem chi tiết

Bảo hành : 01 tháng
Số lượng
Giá (VND)
1-5
60000
6-10
55000
10+
50000

LED412B

tempa

Module 4 led 1"2 (3x4cm) Anode chung, mắc nối tiếp dùng 74HC595 và làm IC drive. Ứng dụng vào các bộ phận hiển thị, bảng hiển thị chứng khoán, tỷ giá ngân hàng, ... Thích hợp để đấu nối với các vi điều khiển 8051, AVR, PIC. Nguồn nuôi 05VDC. Có nhiều chương trình mẫu điều khiển module này với 8051, AVR, PIC bằng ngôn ngữ C và Assemble.

>> Xem chi tiết

Bảo hành : 01 tháng
Số lượng
Giá (VND)
1-5
110000
6-10
105000
10+
100000

LED412V

tempa

Module 4 led 1"2 (3x4cm) Anode chung, mắc nối tiếp dùng 74HC595 và làm IC drive. Ứng dụng vào các bộ phận hiển thị, bảng hiển thị chứng khoán, tỷ giá ngân hàng, ... Thích hợp để đấu nối với các vi điều khiển 8051, AVR, PIC. Nguồn nuôi 05VDC. Có nhiều chương trình mẫu điều khiển module này với 8051, AVR, PIC bằng ngôn ngữ C và Assemble.

>> Xem chi tiết

Bảo hành : 01 tháng
Số lượng
Giá (VND)
1-5
110000
6-10
105000
10+
100000

LED515A

tempa

Module 5 led 1"5 (3x4.5cm) Anode chung, mắc nối tiếp dùng 74HC595 làm IC drive. Ứng dụng vào các bộ phận hiển thị, bảng hiển thị chứng khoán, tỷ giá ngân hàng, ... Thích hợp để đấu nối với các vi điều khiển 8051, AVR, PIC. Nguồn nuôi 05VDC. Có nhiều chương trình mẫu điều khiển module này với 8051, AVR, PIC bằng ngôn ngữ C và Assemble.

>> Xem chi tiết

Bảo hành : 01 tháng
Số lượng
Giá (VND)
1-5
180000
6-10
175000
10+
170000

LED512B

tempa

Module 5 led 1"2 (3x4cm) Anode chung, mắc nối tiếp dùng 74HC595 làm IC drive. Ứng dụng vào các bộ phận hiển thị, bảng hiển thị chứng khoán, tỷ giá ngân hàng, ... Thích hợp để đấu nối với các vi điều khiển 8051, AVR, PIC. Nguồn nuôi 05VDC. Có nhiều chương trình mẫu điều khiển module này với 8051, AVR, PIC bằng ngôn ngữ C và Assemble.

>> Xem chi tiết

Bảo hành : 01 tháng
Số lượng
Giá (VND)
1-5
135000
6-10
130000
10+
125000

LED512T

tempa

Module 4 led 1"2 (3x4cm) Anode chung, mắc nối tiếp dùng 74HC595 và làm IC drive. Ứng dụng vào các bộ phận hiển thị, bảng hiển thị chứng khoán, tỷ giá ngân hàng, ... Thích hợp để đấu nối với các vi điều khiển 8051, AVR, PIC. Nguồn nuôi 05VDC. Có nhiều chương trình mẫu điều khiển module này với 8051, AVR, PIC bằng ngôn ngữ C và Assemble.

>> Xem chi tiết

Bảo hành : 01 tháng
Số lượng
Giá (VND)
1-5
110000
6-10
105000
10+
100000

LED812B

tempa

Module 8 led 1"2 (3x4cm) Anode chung, mắc nối tiếp dùng 74HC595 và làm IC drive. Ứng dụng vào các bộ phận hiển thị, bảng hiển thị chứng khoán, tỷ giá ngân hàng, ... Thích hợp để đấu nối với các vi điều khiển 8051, AVR, PIC. Nguồn nuôi 05VDC. Có nhiều chương trình mẫu điều khiển module này với 8051, AVR, PIC bằng ngôn ngữ C và Assemble.

>> Xem chi tiết

Bảo hành : 01 tháng
Số lượng
Giá (VND)
1-5
220000
6-10
210000
10+
200000