Library code for microcontroller MSP430:
Mô tả Ngôn ngữ
Các ví dụ code MSP430Gxxxx
ASM & C