Vi điều khiển PIC
Microcontroller PIC

Đặc trưng (Features)
Sơ đồ khối (Block Diagram)
Bộ nhớ (Memory)
Các thanh ghi (Registers)
Vào ra (Input/Output)
Ngắt (Interrupt)
Định thời (Timer)
Truyền thông (Communication)
So sánh tương tự (Analog Comparator)
So sánh tương tự (Analog Comparator)
Biến đổi AD (Analog to Digital Converter)
Tập lệnh (Instruction Set)
Ngôn ngữ lập trình (Language)
Trình biên dịch (Compiler)
Mạch nạp (Programmer)
Mạch phát triển (Development Board)
Các chương trình ví dụ (Applications Note)
Thư viện Code (Library Code)
 

Đặc trưng (Features):

Vi điều khiển PIC là một hệ vi xử lý 8 bit, tập lệnh RISC được hãng Microchip phát triển. Nó có bộ nhớ chương trình, bộ nhớ RAM, bộ nhớ data được tích hợp ngay trong một chip. Hoạt động theo kiến trức Harvard.

-
Bộ nhớ chương trình (Flash)
-
Bộ nhớ RAM
-
Bộ nhớ data
-
Các port I/O
-
Các ngắt
-
Các Timer
-
Các cổng truyền thông UART, I2C, SPI, PWM, ....
   

Sơ đồ khối (Block Diagram):

Bộ nhớ (Memory):

Các thanh ghi (Registers):

Vào ra (Input/Output):

Ngắt (Interrupt):

Định thời (Timer):

Truyền thông (Communication):

So sánh tương tự (Analog Comparator):

Biến đổi AD (Analog to Digital Converter):

Tập lệnh (Instruction Set):

Ngôn ngữ lập trình (Language):

Có thể lập trình hoạt động với ngôn ngữAssemble và C.

Trình biên dịch (Compiler):

Hiện nay có rất nhiều chương trình biên dịch như: MPLAB hỗ trợ lập trình Assemble và C, HiTech C hỗ trợ lập trình Assemble và C.

Mạch nạp (Programmer):

Các vi điều khiển dòng PIC hỗ trợ chuẩn nạp chương trình ICSP.

Mạch nạp PIC của PHAN IT

Mạch phát triển (Development Board):

Các chương trình ví dụ (Applications Note):

Các chương trình ví dụ

Thư viện Code (Library Code):

------------------------------------------

(Đang được cập nhật)