Linh kiện >USB
 Hình ảnh Tên  Đặc trưng   Kiểu chân   Nhà sản xuất Giá(VND)  Ghi chú  
  TUSB3410 RS232/IrDA Serial-to-USB Converter LQFP32 Texas 40000  
  TUSB2046BIVFR 4-Port Full-Speed Universal Serial Bus Hub LQFP32 Texas 40000  
  TUSB2136PM 2-Port Hub With Integrated General Purpose Function Controller LQFP64 Texas 80000  
  TUSB3210PM Universal Serial Bus General Purpose Device Controller LQFP64 Texas 60000  
  TUSB6250PFC USB 2.0 Low-Power, High-Speed ATA/ATAPI Bridge Solution LQFP80 Texas 60000  
  SN65220DBVR Single Universal Serial Bus Port Transient Suppressor SOT23 Texas 30000  
  PL2303-HX RS232 Serial-to-USB Converter SSOP28 Prolific 19000