Linh kiện > Sensor
 Hình ảnh Tên  Đặc trưng   Kiểu chân   Nhà sản xuất Giá(VND)  Ghi chú  
  DS1820 1-Wire digital thermometer/09 bit/range -55 +100C/accuracy 0.5C TO92 Maxim-Dallas 20000  
  DS18S20 1-Wire digital thermometer/09 bit/range -55 +100C/accuracy 0.5C TO92 Maxim-Dallas 20000  
  DS18S20-PAR 1-Wire digital thermometer/09 bit/range -55 +100C/accuracy 0.5C TO92 Maxim-Dallas 20000  
  DS18B20 1-Wire digital thermometer/09 bit/range -55 +100C/accuracy 0.5C TO92 Maxim-Dallas 20000  
  DS18B20-PAR 1-Wire digital thermometer/09 bit/range -55 +100C/accuracy 0.5C TO92 Maxim-Dallas 20000  
  DS1822 1-Wire digital thermometer/12 bit/range -55 +100C/accuracy 0.2C TO92 Maxim-Dallas 60000  
  DS1822-PAR 1-Wire digital thermometer/12 bit/range -55 +100C/accuracy 0.2C TO92 Maxim-Dallas 60000  
  MAX6605 analog temperature sensor/Range -55 +125C/accuracy 1C SC70 Maxim-Dallas 25000  
  MAX6607 analog temperature sensor/Range -20 +85C/accuracy 0.6C SC70 Maxim-Dallas 25000  
  MAX6613 analog temperature sensor/Range -55 +130C/accuracy 4C SC70 Maxim-Dallas 15000  
  MAX6612MXK analog temperature sensor/Range -20 +150C/accuracy 1.2C SC70 Maxim-Dallas 20000  
  DS56 analog temperature sensor/Range -40 +125C/accuracy 2C SOIC8 Maxim-Dallas 20000  
  MAX6668 remote juntion thermal switches uMAX8 Maxim-Dallas 20000  
  TMP75AIDR 2-Wire digital thermometer/12 bit/range -40 +125C/accuracy 2C SOIC8 Texas 20000  
  TMP141AIDBVT 1-Wire digital thermometer/10 bit/range -40 +125C/accuracy 2C SOT6 Texas 20000  
  TMP141AIDGKT 1-Wire digital thermometer/10 bit/range -40 +125C/accuracy 2C MSOP8 Texas 20000  
  TMP125AIDBVT SPI digital thermometer/10 bit/range -40 +125C/accuracy 2C SOT6 Texas 20000  
  TMP123AIDBVT SPI digital thermometer/12 bit/range -40 +125C/accuracy 1.5C SOT6 Texas 20000  
  MPXM2010D     Freescale 190000  
  MPXM2010DT1     Freescale 190000  
MPXM2010GS     Freescale 190000  
  MPXM2010GST1     Freescale 190000  
MPXM2053D     Freescale 190000  
  MPXM2053DT1     Freescale 190000  
  MPXM2102A     Freescale 190000  
MPX2102A     Freescale 295000  
MPX2102AP     Freescale 295000  
MPX2102ASX     Freescale 295000  
MPX2102DP     Freescale 295000  
MPX2102GP     Freescale 295000  
MPX2102GVP     Freescale 295000  
MPX5050D     Freescale 385000  
MPX5050DP     Freescale 385000  
MPX5050GP     Freescale 385000