Linh kiện > RTC
 Hình ảnh Tên  Đặc trưng   Kiểu chân   Nhà sản xuất Giá(VND)  Ghi chú  
  BQ3285 RTC/114x8 NVRAM PDIP24/SOIC24 Texas 35000  
  BQ4285 RTC/242x8 NVRAM PDIP24/SOIC24 Texas 40000  
  BQ4845 RTC/242x8 NVRAM PDIP24/SOIC24 Texas 40000  
  BQ48SH   PDIP24 Texas 60000  
DS12887 RTC 128 BYTE PDIP24 Texas 60000  
  DS12C887 RTC CBYTE 128 BYTE PDIP24 Texas 65000  
  DS12CR887 RTC3.3/5 PDIP24 Texas 50000  
  DS17485 RTC 5V 4K NV RAM PDIP24 Texas 50000  
  DS17487 RTC 5V 4K NV RAM ENCAP24 Texas 130000  
  DS17885 RTC 5V 8K NV RAM PDIP24 Texas 130000  
  DS17887 RTC 5V 8K NV RAM ENCAP24 Texas 160000  
  DS1244 256K NV SRAM with Phantom Clock PDIP28 Texas 310000  
  DS1307 RTC 56 Byte NV RAM/I2C PDIP8 Texas 15000  
  DS1306 RTC 96 Byte NV RAM/SPI PDIP16 Texas 45000  
  DS1305 RTC 96 Byte NV RAM/SPI PDIP16 Texas 20000