Linh kiện > RAM
 Hình ảnh Tên  Đặc trưng   Kiểu chân   Nhà sản xuất Giá(VND)  Ghi chú  
  DS2016 2kB/100ns/Parallel PDIP24 Maxim-Dallas 200000  
HY6116 16384 bit RAM PDIP24 Huyndai Call  
HY62256 256 Kbit RAM PDIP28 Huyndai Call