Linh kiện > Other
 Hình ảnh Tên  Đặc trưng   Kiểu chân   Nhà sản xuất Giá(VND)  Ghi chú  
  TPIC2810D 8-Bit LED Driver with I2C Interface PDIP16 Texas 30000  
  UCC35701N Pulse Widthy Modulator/700kHz PDIP14 Texas 50000  
  UCC35705P Pulse Widthy Modulator/4MHz PDIP8 Texas 10000  
  UC3834N LDO/Controller PDIP16 Texas 30000  
  TPIC6595N 8-Bit Shift Register PDIP20 Texas 20000  
  TPIC6B273DWR Octal D-type Latch SOIC20 Texas 20000  
  TPIC6B273N Octal D-type Latch PDIP20 Texas 20000  
  TPIC6273DW Octal D-type Latc SOIC20 Texas 40000  
  TPIC6273N Octal D-type Latch PDIP20 Texas 30000  
  TPIC6259N 8-Bit Addressable Latch PDIP20 Texas 30000  
  TPIC2701N 7-Channel Common-Source Driver PDIP16 Texas 40000  
  TPIC2603NE 6-Channel Serial Interface Low-Side Driver PDIP20 Texas 45000  
  TPIC2101N Single Phase Low-Side Pre-FET Driver PDIP14 Texas 30000  
  LM4040A20 2.048-V Precision Micropower Shunt Voltage Reference, 0.1% accuracy   Texas Call  
  LM4040A41 4.096-V Precision Micropower Shunt Voltage Reference, 0.1% accuracy   Texas Call  
  ULN2803AN Darlington Transistor Array PDIP8 Texas 15000  
  CD4040BNSRE4 Binary Counter/Divider SOIC16 Texas 10000  
  SN74LS138NE4 3-line to 8-line decoder/demultiplexer PDIP16 Texas 4000  
  SN74HC138DRE4 3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers SOIC16 Texas 4000  
  SN74HCT138DRE4 3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers SOIC16 Texas 4000  
  SN74HCT138NE4 3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers PDIP16 Texas 4000  
  SN74LS139ANE4 Dual 2-line to 4-line decoders / demultiplexers PDIP16 Texas 4000  
  SN74HCT139NE4 Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers PDIP16 Texas 7000  
  SN74HCT139DE4 Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers SOIC16 Texas 7000  
  SN74HC139DRE4 Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers SOIC16 Texas 7000  
  CD74HC154ENE4 4-to-16 Line Decoder/Demultiplexer PDIP24 Texas 15000  
  CD74HC154ME4 4-to-16 Line Decoder/Demultiplexer SOIC24 Texas 15000  
  CD74HC4051EE4 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer PDIP16 Texas 5000  
  CD4052BEE4 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer PDIP16 Texas 5000  
  CD74HC4053EE4 2-Channel Analog Multiplexers/Demultiplexers PDIP16 Texas 5000  
  SN74LS00DRE4 Quad 2-input positive-NAND gates SOIC14 Texas 5000  
  SN74LS30NE4 8-input positive-NAND gates PDIP14 Texas 4000  
  SN74LS08NE4 Quadruple 2-Input Positive-AND Gates PDIP14 Texas 4000  
  SN74LS08DRE4 Quadruple 2-Input Positive-AND Gates SOIC14 Texas 5000  
  SN74HCT08DRE4 Quadruple 2-Input Positive-AND Gates SOIC14 Texas 5000  
  SN74HCT04DRE4 Hex Inverters SOIC14 Texas 5000  
  SN74LS164NE4 Serial-in shift registers PDIP14 Texas 5000  
  74HC164 Serial-in shift registers SOIC14 NXP 3000  
  SN74HC165NE4 8-Bit Parallel-Load Shift Registers PDIP16 Texas 5000  
  SN74LS175NE4 Quadruple D-Type Flip-Flops With Clear PDIP16 Texas 5000  
  SN74LS247DE4 BCD-To-Seven-Segment Decoders/Drivers SOIC16 Texas 8000  
  SN74LS273NE4 Octal D-Type Flip-Flops With Clear PDIP20 Texas 4000  
  SN74HCT374NE4 Octal D-type Edge-Triggered PDIP20 Texas 4000  
  SN74HCT374DWRE4 Octal D-type Edge-Triggered PDIP20 Texas 4000  
  SN74LS244NE4 Octal Buffers And Line Drivers PDIP20 Texas 4000  
  CD74HCT368ME4 Hex Buffer/Line Driver SOIC16 Texas 4000  
  SN74HC368NE4 Hex Inverting Buffers And Line Drivers PDIP16 Texas 4000  
  CD74HCT541EE4 Octal Non-Inverting Buffers and Line Drivers PDIP20 Texas 7000  
  CD74HCT541M96E4 Octal Non-Inverting Buffers and Line Drivers SOIC20 Texas 7000  
  CD74HCT574EE4 Octal Positive-Edge-Triggered PDIP20 Texas 5000  
  CD74HCT574M96E4 Octal Positive-Edge-Triggered SOIC20 Texas 5000  
  CD4018BEE4 Presettable Divide-By-N Counter PDIP16 Texas 10000  
  TPS2811P Inverting Dual High-Speed PDIP8 Texas 20000  
  BQ2000PN-B5 Charge Batt PDIP8 Texas 35000  
  OPA350PA Amplifiers PDIP8 Texas 35000  
  TLC5940NT 4096 Step Grayscale LED Driver w/Dot-Correction PDIP28 Texas 50000  
  74HC595 Serial - in/Serial or Parallel - shift out SOIC16 NXP 3000