Linh kiện > MCU & DSP
 Hình ảnh Tên  Đặc trưng   Kiểu chân   Nhà sản xuất Giá(VND)  Ghi chú  
MSP430G2231 Microcontroller 16 bit, 2 Kbyte Flash, 128 byte RAM, 8 ADC10bit 200ksps, I2C/SPI, 01 Timer 16 bit, PWM, Serial Onboard Programming, 62.5 ns Instruction Cycle Time, 1.8 to 3.6 VDC . PDIP14 Texas 25000  
  MSP430G2211 Microcontroller 16 bit, 2 Kbyte Flash, 128 byte RAM, I2C/SPI, 01 Timer 16 bit, PWM, Serial Onboard Programming, 62.5 ns Instruction Cycle Time, 1.8 to 3.6 VDC . PDIP14 Texas 20000  
  MSP430G2553 Microcontroller 16 bit, 2 Kbyte Flash, 8 ADC10bit 200ksps, I2C/SPI, 01 Timer 16 bit, PWM, Serial Onboard Programming, 62.5 ns Instruction Cycle Time, 1.8 to 3.6 VDC, USART. PDIP20 Texas 30000  
LPC2478FBD208 ARM7 Microcontroller 16/32 bit 512 KB flash, 98 KB RAM, 160 I/O pin, LCD, CAN, USB2.0, Ethernet, SPI, USART, 08ADC 10bit, 01DAC 10bit, 72 MHz 208LQFP Philips Call  
AT89C55WD Microcontroller 8 bit, 20 Kbyte Flash, 256 byte RAM, 32 I/O pin, 01 UART, 03 timer, 08 interrupt, watchdog timer. PDIP40 Atmel Call  
AT89C51RC Microcontroller 8 bit, 32 Kbyte Flash, 512 byte RAM, 32 I/O pin, 01 UART, 03 timer, 08 interrupt, watchdog timer. PDIP40 Atmel Call  
AT89S8253 Microcontroller 8 bit, 12 Kbyte Flash, 256 byte RAM, 2Kbyte Eeprom, 32 I/O pin, 01 UART,01SPI, 03 timer, 09 interrupt, watchdog timer. PDIP40 Atmel Call  
  AT89C51 Microcontroller 8 bit, 4 Kbyte Flash, 128 byte RAM, 32 I/O pin, 01 UART, 02 timer, 06 interrupt. PDIP40 Atmel 16000  
  AT89C52 Microcontroller 8 bit, 8 Kbyte Flash, 256 byte RAM, 32 I/O pin, 01 UART, 03 timer, 07 interrupt. PDIP40 Atmel 18000  
  AT89S52 Microcontroller 8 bit, 8 Kbyte Flash, 256 byte RAM, 32 I/O pin, 01 UART, 03 timer, 07 interrupt, watchdog timer. PDIP40 Atmel 20000  
  AT89C2051 Microcontroller 8 bit, 2 Kbyte Flash, 128 byte RAM, 15 I/O pin, 01 UART, 02 timer, 06 interrupt. PDIP20 Atmel 18000  
DS89C420 Microcontroller 8 bit, 16 Kbyte Flash, 256 byte RAM, 1 clock/cycle, 32 I/O pin, 02 UART, 13 interrupt, 5 level interrupt prio, watchdog timer PDIP40/PLCC44 Maxim-Dallas 120000  
DS89C430 Microcontroller 8 bit, 16 Kbyte Flash, 256 byte RAM, 1 clock/cycle, 32 I/O pin, 02 UART, 13 interrupt, 5 level interrupt prio, watchdog timer PDIP40/PLCC44 Maxim-Dallas 120000  
DS89C440 Microcontroller 8 bit, 32 Kbyte Flash, 256 byte RAM, 1 clock/cycle, 32 I/O pin, 02 UART, 13 interrupt, 5 level interrupt prio, watchdog timer PDIP40/PLCC44 Maxim-Dallas 150000  
DS89C450 Vi điều khiển 8 bit, 64 Kbyte Flash, 256 byte RAM, 1 clock/cycle, 32 I/O pin, 02 UART, 13 interrupt, 5 level interrupt prio, watchdog timer PDIP40/PLCC44 Maxim-Dallas 180000  
AT89S2051 Microcontroller 8 bit, 2 Kbyte Flash, 256 byte RAM, 15 I/O pin, 01 UART, 02 timer, 06 interrupt, comparator, PWM PDIP20 Atmel Call  
AT89S4051 Microcontroller 8 bit, 4 Kbyte Flash, 256 byte RAM, 15 I/O pin, 01 UART, 02 timer, 06 interrupt, comparator, PWM. PDIP20 Atmel Call  
AT89LP2052 Microcontroller 8 bit, 2 Kbyte Flash, 256 byte RAM, 15 I/O pin, 01 UART, 02 timer, 06 interrupt, comparator, PWM, 1 clock/cycle. PDIP20 Atmel Call  
AT89LP4052 Microcontroller 8 bit, 4 Kbyte Flash, 256 byte RAM, 15 I/O pin, 01 UART, 02 timer, 06 interrupt, comparator, PWM, 1 clock/cycle. PDIP20 Atmel Call  
  MSC1200Y2 Microcontroller 8 bit, 4 Kbyte Flash, 128 byte RAM, 1 Kbyte bootROM, 16 I/O pin, 02 timer, 01 USART, SPI, I2C, 20 interrupt, 08 ADC 24bit, DAC 8bit, Temp sensor, Watchdog, PLL. TQFP48 Texas 100000  
  MSC1200Y3 Microcontroller 8 bit, 8 Kbyte Flash, 128 byte RAM, 1 Kbyte bootROM, 16 I/O pin, 02 timer, 01 USART, SPI, I2C, 20 interrupt, 08 ADC 24bit, DAC 8bit, Temp sensor, Watchdog, PLL. TQFP48 Texas 100000  
  MSC1202Y2 Microcontroller 8 bit, 4 Kbyte Flash, 128 byte RAM, 1 Kbyte bootROM, 16 I/O pin, 02 timer, 01 USART, SPI, I2C, 20 interrupt, 06 ADC 16bit, DAC 8bit, Temp sensor, Watchdog, PLL. QFN36 Texas 100000  
  MSC1210Y2 Microcontroller 8 bit, 4 Kbyte Flash, 1280 byte RAM, 2 Kbyte bootROM, 16 I/O pin, 03 timer, 01 USART, SPI, I2C, 21 interrupt, 08 ADC 24bit, DAC 8bit, Temp sensor, Watchdog, PLL, 4 clock/cycle. TQFP64 Texas 140000  
  MSC1210Y3 Microcontroller 8 bit, 4 Kbyte Flash, 1280 byte RAM, 2 Kbyte bootROM, 16 I/O pin, 03 timer, 01 USART, SPI, I2C, 21 interrupt, 08 ADC 24bit, DAC 8bit, Temp sensor, Watchdog, PLL, 4 clock/cycle. TQFP64 Texas 140000  
  MSC1210Y4 Microcontroller 8 bit, 4 Kbyte Flash, 1280 byte RAM, 2 Kbyte bootROM, 16 I/O pin, 03 timer, 01 USART, SPI, I2C, 21 interrupt, 08 ADC 24bit, DAC 8bit, Temp sensor, Watchdog, PLL, 4 clock/cycle. TQFP64 Texas 170000  
  MSC1210Y5 Microcontroller 8 bit, 4 Kbyte Flash, 1280 byte RAM, 2 Kbyte bootROM, 16 I/O pin, 03 timer, 01 USART, SPI, I2C, 21 interrupt, 08 ADC 24bit, DAC 8bit, Temp sensor, Watchdog, PLL, 4 clock/cycle. TQFP64 Texas 190000  
  TMS320F241FNS DSP/CAN/16K PLCC68 Texas Call  
  TMS320F241PGA DSP/CAN/16K QFP64 Texas Call  
  MAXQ3120 Microcontroller 16 bit/32kB flash/512 RAM/USART02/InfraPWM01/JTAG MQFP80 Maxin-Dallas Call  
  MSP430F147IPM MCU16/32 kB Flash/1KB RAM/12 bit ADC/2 USARTs/HW multiplier LQFP64 Texas Call  
  MSP430F149IRTDT MCU16/60 kB Flash/2KB RAM/12 bit ADC/2 USARTs/HW multiplier QFN64 Texas Call  
  MSP430F1611IPM MCU16/48kB Flash/10240B RAM/12-Bit ADC/Dual DAC/2 USART/I2C LQFP64 Texas Call  
  MSP430F4250IRGZT 16bit/16kB Flash/256B RAM/16bit AD/12bit DA/LCD Driver QFN48 Texas Call  
  MSP430F4260IRGZT 16bit/24kB Flash/256B RAM/16bit AD/12bit DA/LCD Driver QFN48 Texas Call  
  MSP430F4270IRGZT 16bit/32kB Flash/256B RAM/16bit AD/12bit DA/LCD Driver QFN48 Texas Call  
  MSP430F417IPM 16bit/32kB Flash/1kB RAM/Comparator/96 Segment LCD LQFP64 Texas Call  
  MC68HLC908QT2 Microcontroller 8 bits /1.8K/128/4ADC8bit/3.6V PDIP8 Freescale Call  
  MC68HC908QT4 Microcontroller 8 bits/4.0K/128/4ADC8bit/3.6V PDIP8 Freescale Call  
  MC68HLC908QT4 Microcontroller 8 bits/4.0K/128/4ADC8bit/3.6V PDIP8 Freescale Call  
  MC68HLC908QY4 Microcontroller 8 bits/4.0K/128/4ADC8bit/3.6V PDIP16 Freescale Call  
  MC908QT4 Microcontroller 8 bits PDIP8 Freescale Call  
  MC68HLC908QY2 Microcontroller 8 bits/1.5K/128/4ADC8bit/3.6V SOIC16 Freescale Call  
  MC68HLC908QY1 Microcontroller 8 bits/1.5K/128/4ADC8bit/3.6V PDIP16/SOIC16 Freescale Call  
  MC68HLC908QT1 MCU/1.0K/128/4ADC8bit/3.6V PDIP8 Freescale Call  
  MC908QY4 Microcontroller 8 bits PDIP16/SOIC16 Freescale Call  
  MC908QB8 Microcontroller 8 bits/8.0K/256/10ADC10bit/ESCI/SPI/5.0V PDIP16/SOIC16 Freescale Call  
  MC68HC908KX8 Microcontroller 8 bits/8.0K/192/4ADC8bit/5.0V/SCI/PWM PDIP16 Freescale Call  
  MC68HC908JK1 Microcontroller 8 bits/1.5K/128/12ADC8bit/5.0V PDIP20/SOIC20 Freescale Call  
  MC68HC908JK3 Microcontroller 8 bits/4.0K/128/12ADC8bit/5.0V/PWM PDIP20/SOIC20 Freescale Call  
  MC68HC908JK8 Microcontroller 8 bits/8.0K/256/12ADC8bit/5.0V/SCI/PWM PDIP20/SOIC20 Freescale Call  
  MC908JL3 Microcontroller 8 bits PDIP28/SOIC20 Freescale Call  
  MC908JL8 Microcontroller 8 bits/8K/256/SCI/12ADC8bit/8KBD PDIP28/SOIC20 Freescale Call  
  MC908JL16 Microcontroller 8 bits PDIP28/SOIC20 Freescale Call  
  MC908LJ24 Microcontroller 8 bits QFP80 Freescale Call  
  MC68HC908JB8 Microcontroller 8 bits/8.0K/256/5.0V/USB/PWM PDIP20/SOIC20 Freescale Call  
  MC908JB16 Microcontroller 8 bits/16.3/384/SCI/USB/PWM SOIC28 Freescale Call  
  MC68HC908JL3 Microcontroller 8 bits/4.0K/128/ADC10ch/5.0V/PWM PDIP28 Freescale Call  
  MC68HC908JL8 Microcontroller 8 bits/8.0K/256/ADC10ch/5.0V/SCI/PWM PDIP28 Freescale Call  
  MC68HC908GR4 Microcontroller 8 bits/4.0K/384/ADC04ch/SCI/SPI/PWM PDIP28/SOIC28 Freescale Call  
  MC68HC908GR8 Microcontroller 8 bits/8.0K/384/ADC04ch/SCI/SPI/PWM PDIP28/SOIC28 Freescale Call  
  MC68908GR16 Microcontroller 8 bits/16K/1K/406/SCI/SPI/LIN/8ADC10bit LQFP32 Freescale Call  
  MC68HC908GP32 Microcontroller 8 bits/32.0K/512/ADC08ch/5.0V/SCI/SPI/PWM PDIP40 Freescale Call  
  MC68HC908MR8 Microcontroller 8 bits/8.0K/256/ADC04ch/5.0V/SCI/PWM PDIP28/SOIC28 Freescale Call  
  MC908AS32 Microcontroller 8 bits/32.0K/1024/512/ADC15ch/SCI/SPI/J1850/PWM PLCC52 Freescale Call  
  MC908AS60 Microcontroller 8 bits/61.4K/2048/1024/ADC15ch/SCI/SPI/J1850/PWM PLCC52 Freescale Call  
  MC908AB32 Microcontroller 8 bits/32K/1024/512/SPI/SCI/ADC08ch/PWM QFP64 Freescale Call  
  MC68HC908AP8 Microcontroller 8 bits/8.1K/1024/ADC08ch/SCI/SPI/I2C QFP44 Freescale Call  
  MC68HC908GZ16 Microcontroller 8 bits/16K/1024/406/SPI/ESCI/CAN/ADC08ch LQFP48 Freescale Call  
  MC908AZ32 Microcontroller 8 bits/32K/1024/512/SPI/SCI/ADC15ch/CAN QFP64 Freescale Call  
  MC908EY16 Microcontroller 8 bits/16K/512/ESCI/SPI/8ADC10bit/PWM LQFP32 Freescale Call  
  MC9S08GB32 Microcontroller 8 bits/32K/2K/SCI/SPI/I2C/ADC08ch LQFP64 Freescale Call  
  MC9S08RG60 Microcontroller 8 bits/60K/4026/SCI/SPI LQFP44 Freescale Call  
  MC9RS08KA1 Microcontroller 8 bits/1k/63/1ACOM/5KBD PDIP8 Freescale Call  
  MC9RS08KA2 Microcontroller 8 bits/2k/63/1ACOM/5KBD PDIP8 Freescale Call  
  MC9S12UF32 Microcontroller 8 bits/32K/3.5K/SCI/USB LQFP64 Freescale Call  
  MSC8101M1500F   FCPBGA332 Freescale Call  
  MSC8103M1200F   FCPBGA332 Freescale Call  
  DSP56303PV100   LQFP144 Freescale Call  
  MC56F8014   LQFP32 Freescale Call