Linh kiện > Interface
 Hình ảnh Tên  Đặc trưng   Kiểu chân   Nhà sản xuất Giá(VND)  Ghi chú  
  MAX232 RS232 interface PDIP16 Texas 8000  
  MAX232 RS232 interface PDIP16 Maxim-Dallas 8000  
  SN65HVD485 RS-485 Half/Tran PDIP8 Texas 12000  
  SN65HVD21P RS-485 Half/Tran PDIP8 Texas 25000  
  SN65HVD22P RS-485 Half/Tran PDIP8 Texas 25000  
  SN65HVD23P RS-485 Half/Tran PDIP8 Texas 30000  
  SN65HVD24P RS-485 Half/Tran PDIP8 Texas 30000  
  SN65LBC180AN RS-485 Full/Tran PDIP14 Texas 25000  
  SN65LBC180N RS-485 Full/Tran PDIP14 Texas 20000  
  SN65LBC180NE4 RS-485 Full/Tran PDIP14 Texas 20000  
  SN75LBC180N RS-485 Full/Tran PDIP14 Texas 20000  
  SN75LBC180NE4 RS-485 Full/Tran PDIP14 Texas 20000  
  SN75LBC180AN RS-485 Full/Tran PDIP14 Texas 20000  
  SN75LBC180ANE4 RS-485 Full/Tran PDIP14 Texas 20000  
  SN75ALS1177NE4 RS-485 Dual/Tran PDIP16 Texas 50000  
  SN75ALS1178NE4 RS-485 Dual/Tran PDIP16 Texas 50000  
  SN65LBC174N RS-485 Quad/Driv PDIP16 Texas 30000  
  SN65LBC174AN RS-485 Quad/Driv PDIP16 Texas 40000  
  SN75ALS174ANE4 RS-485 Quad/Driv PDIP16 Texas 30000  
  SN65LBC175N RS-485 Quad/Rx PDIP16 Texas 18000  
  SN65LBC175NE4 RS-485 Quad/Rx PDIP16 Texas 18000  
  SN65LBC173ANE4 RS-485 Quad/Rx PDIP16 Texas 25000  
  SN65LBC173AN RS-485 Quad/Rx PDIP16 Texas 25000  
  SN75ALS173NE4 RS-485 Quad/Rx PDIP16 Texas 40000  
  PCA9306DCTR I2C/BUS SM8 Texas 20000  
  PCA8550DR I2C/5bitRegMul SOIC16 Texas 50000  
  PCF8575DWR I2C/remote 16bit i/o SOIC24 Texas 70000