Linh kiện > DAC
 Hình ảnh Tên  Đặc trưng   Kiểu chân   Nhà sản xuất Giá(VND)  Ghi chú  
  TLC7226CN DAC/8bit/4Chanel/Parallel PDIP16 Texas 45000  
  TLC7528CN DAC/8bit/2Chanel/Parallel PDIP20 Texas 25000  
  TLV5618AIP DAC/12bit/2Chanel/SPI PDIP8 Texas 80000  
  TLV5628CN DAC/8bit/8Chanel/SPI PDIP16 Texas 40000  
  MAX530 DAC/12bit/Paralell PDIP24 Maxim-Dallas 90000  
  MAX518 DAC/8bit/2Chanel/I2C PDIP18 Maxim-Dallas 40000  
  MAX5150BCPE DAC/13bit/2Chanel/SPI PDIP16 Maxim-Dallas 130000