Linh kiện > ADC
 Hình ảnh Tên  Đặc trưng   Kiểu chân   Nhà sản xuất Giá(VND)  Ghi chú  
  ADS1213 ADC/22bit/4Chanel/SPI PDIP24 Texas 200000  
  ADS1286PA ADC/12bit/SPI/20kHz PDIP8 Texas 65000  
  ADS7812P ADC/16bit/SPI/40kHz PDIP16 Texas 210000  
  ADS7818P ADC/12bit/SPI/500kHz PDIP8 Texas 40000  
  ADS7841P ADC/12bit/4Chanel/SPI/200kHz PDIP16 Texas 45000  
  TLC0834CN ADC/8bit/4Chanel/SPI/250kHz PDIP14 Texas 25000  
  TLC0838CN ADC/8bit/8Chanel/SPI/250kHz PDIP20 Texas 25000  
  TLC1541CN ADC/10bit/11Chanel/SPI/32kHz PDIP20 Texas 60000  
  TLC1542CFN ADC/10bit/11Chanel/SPI/38kHz PLCC20 Texas 40000  
  TLC1543CN ADC/10bit/11Chanel/SPI/38kHz PDIP20 Texas 30000  
  TLC2543CN ADC/12bit/11Chanel/SPI/66kHz PDIP20 Texas 75000  
  TLC540IN ADC/8bit/11Chanel/SPI/75kHz PDIP20 Texas 30000  
  TLC541IN ADC/8bit/11Chanel/SPI/40kHz PDIP20 Texas 25000  
  TLC542CN ADC/8bit/11Chanel/SPI/25kHz PDIP20 Texas 25000  
  TLC545CN ADC/8bit/19Chanel/SPI/76kHz PDIP28 Texas 55000  
  TLC548CP ADC/8bit/SPI/45kHz PDIP8 Texas 20000  
  TLV1543CN ADC/10bit/11Chanel/SPI/200kHz PDIP20 Texas 40000  
  TLV0832IP ADC/8bit/2Chanel/SPI/44kHz PDIP8 Texas 25000  
  TLC0820ACN ADC/8bit/Paralell/392kHz PDIP20 Texas 30000  
  MAX111ACPE ADC/14bit/02Chanel/SPI PDIP16 Maxim-Dallas 80000  
  MAX110ACPE ADC/14bit/02Chanel/SPI PDIP16 Maxim-Dallas 80000  
  MAX1415 ADC/16bit/02Chanel/SPI PDIP16 Maxim-Dallas 75000  
  MAX1403 ADC/18bit/06Chanel/SPI PDIP28 Maxim-Dallas 150000